Pangad pakuvad ettevõtetele tasuta kalkulaatorit kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks

Kolme Balti riigi pangaliitude ja finantsettevõtete algatusel on välja töötatud kasvuhoonegaaside (KHG) heite kalkulaator, mis aitab ettevõtetel hinnata oma tegevuse CO2 jalajälge. Vahend on tasuta kättesaadav ettevõtetele, avaliku sektori asutustele, teadusasutustele ja muudele organisatsioonidele.
05 juuni 2024

Aitamaks saavutada Euroopa Liidu kliimaeesmärke, annavad Leedu, Läti ja Eesti pangaliidud ja finantsettevõtted välja KHG heite kalkulaatori, mis töötati välja koostöös Deloitte’iga. Kalkulaatori abil saab hinnata mõjuala 1 ja mõjuala 2 heidet, mis on ühelt poolt ettevõtte või organisatsiooni tegevusest tekkiv KHG otseheide ning teisalt elektri- ja soojusenergia tarbimisest tulenev KHG heidet. 

„Heite arvutamine on esimene samm, mille abil saame hinnata keskkonnamõju. Uus kalkulaator on kasulik väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning teistele organisatsioonidele. Suurettevõtetel on heite arvutamiseks võimalik palgata eksperte, kuid väikeettevõtetele on see liiga kulukas. Seepärast soovisime luua lihtsalt kasutatava tasuta vahendi, mis innustaks veelgi rohkem ettevõtjaid oma kasvuhoonegaaside heidet hindama,“ tõdeb Kadri Vunder, Eesti Pangaliidu jätkusuutliku valdkonna töögrupi juht. 

Vunderi sõnul põhineb uus kalkulaator üldtunnustatud andmebaasidel (DEFRA, AIB, CIBSE jne) ning rahvusvahelisel kasvuhoonegaaside protokollil. Ühtlasi arvestab see iga riigi heitekoefitsiendiga ning on kättesaadav leedu, läti, eesti ja inglise keeles. Lisaks on saadaval täiendavad õppematerjalid. 

„Kuigi Eestis on juba mitmed väga head tasuta KHG-heite kalkulaatorid kättesaadavad, siis meie Balti naabritel on siiamaani taolised kalkulaatorid puudunud. Seetõttu otsustasime pangaliitudega ühiselt seljad kokku panna, et tugevdada liitudevahelist koostööd.“ Täiendab Vunder kalkulaatori loomise tagamaid. 

Euroopa Liidu ja riikide ametiasutused soovivad üha enam andmeid selle kohta, milliseid tegevuspõhimõtteid rakendavad organisatsioonid leevendamaks kliimamuutusi ja vähendamaks keskkonnamõju. Samuti soovivad sellist teavet üha rohkem ka tarbijad, partnerid ja investorid. 

Mõnel juhul nõuavad kasvuhoonegaaside heite teavet finantsasutused, kellel on oluline osa kliimaneutraalsusele ülemineku rahastamisel. Euroopa Keskpank ootab pankadelt ja krediidiühistutelt andmeid rahastatud projektide KHG heite kohta. Samuti peavad krediidiasutused asjaomastele ametiasutustele teada andma, kuidas tegeletakse rahastatud projektides sotsiaalsete ja keskkonnaküsimustega, ning hindama, kas kliendid võtavad oma tegevustes arvesse keskkonnaeesmärke. Iga pank või krediidiühistu otsustab ise, milliseid andmeid konkreetsel juhul vajatakse, võttes arvesse osutatud teenust ja ettevõtte konkreetset olemust. 

Alates kliimamuutusi käsitleva Pariisi kliimakokkuleppe vastuvõtmisest 2015. aastal on Euroopa Liit pööranud KHG heite vähendamisele väga suurt tähelepanu. 2030. aastaks on võetud eesmärk vähendada KHG heidet võrreldes 1990. aasta tasemega 55%, et saavutada täielik kliimaneutraalsus 2050. aastaks. 

KHG heite kalkulaator on tasuta kättesaadav siin: https://pangaliit.ee/kestlik-finantseerimine/khg-kalkulaator