Uudised

Rahvusvaheline konverents ESTONIA FACING AML CHALLENGES


Pangaliit ja Finesto Advisors korraldavad 26. mail 2021 rahvusvahelise AML teemalise konverentsi: " ESTONIA FACING AML CHALLENGES" tuues kokku turuosalised ja regulaatorid Balti- ja Põhjamaadest.

Konverents keskendub rahapesu ja terrorismi vastasele võitlusega seotud uutele poliitikatele, protsessidele, protseduuridele ja tehnoloogiatele.

Konverentsil esinevad teiste hulgas Allan Parik (Pangaliidu juhatuse esimees), Jens Henriksson (Swedbank AB juht), Kilvar Kessler (Eesti Finantsinspektsiooni juht), Andres Parmas (riigi peaprokurör) ja Olavi Lepp (Swedbank Eesti juht).

Toimumiskoht: Swissôtel Tallinn 6. korruse konverentsikeskuse Ballisaal  ja online.  

Rohkem infot kava ja esinejate ja registreerumise kohta: www.amlconference.ee

Pangaliit kiitis heaks ühtsed rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed ja esitas parlamendierakondadele ettepanekud rahapesu tõhusamaks tõkestamiseks


Pangaliidu juhatus kiitis 19. märtsil heaks sektori ühised rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed, mille eesmärk on kindlustada piisavalt tugevate ja tõhusate kontrollimehhanismide kasutamine rahapesu tõkestamiseks. Samuti esitas Pangaliit uude parlamenti pääsenud erakondadele oma ettepanekud, kuidas tõhustada rahapesu vastast võitlust seadusandluse abiga.

Loe edasi


Rahvusvaheline AML konverents

Pangaliit ja Finesto Advisors korraldavad 27.märtsil 2019 rahvusvahelise AML teemalise konverentsi: "The New Era of AML"

Konverents keskendub rahapesu ja terrorismi vastasele võitlusele ning valdkonna väljakutsele uues keskkonnas. Konverentsil esinevad mh Erki Kilu (Pangaliidu juhatuse esimees), Ardo Hansson (Eesti Panga president), Kilvar Kessler (Eesti Finantsinspektsiooni juht), Madis Reimand (Rahapesu Andmebüroo juht) ja Michael Wolf (Blackstone).

Toimumiskoht: Swissôtel Tallinn 6. korruse konverentsikeskus - Ballisaalid ´2 ja ´3. Aadress: Tornimäe 3, Tallinn.

Rohkem infot kava ja esinejate kohta: www.amlconference.ee 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tõhustamine ning hoolsuskohustuse täitmine mitteresidentide teenindamisel

Pangaliidu ettepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 6.aprillil 2018

Rahapesu ja terrorismi vastane võitlus on riikide ja finantsasutuste rahvusvahelises koostöös juba aastaid teema, millele pööratakse kasvavat tähelepanu. Kasvanud on ootused ja täpsemaks muutunud protseduurid, mida finantsasutused rakendavad, et aina keerukamaks ja mastaapsemaks muutuvaid võimalikke rahapesuskeeme tuvastada ja raporteerida. 

Selles valguses peame esmalt vajalikuks sedastada, et kõigi klientide, nii ka mitteresidentide (kelle hulka kuuluvad ka e-residendid) osas tehtav tunne-oma-klienti põhimõtete järgimine ja majandustegevuse igapäevane jälgimine on hädavajalik töö. Pangad teevad selles valdkonnas kõik võimaliku, et täita seadustes toodud nõudmisi, vastata kodumaiste ja Euroopa Liidu tasandi regulaatorite ootustele ning kaitsta olemasolevate klientide ning omanike huve. Põhjalik ja professionaalne tegevus rahapesu ja terrorismi tõkestamisel on ka Eesti riigi rahvusvahelise maine kindlustamise ja parandamise töös oluliseks alustalaks. Arvestada tuleb ka nii Lätis kui Eestis viimase paari aasta jooksul aset leidnud sündmusi ning nende võimalikku mõju Eesti rahvusvahelisele reputatsioonile. Paraku ulatub antud sündmuste mõju ka e-residentsuse kuvandini. 

Tunne-oma-klienti valdkond jaguneb lihtsustatult öeldes kolmeks:  

  1. Pangad peavad tuvastama kliendi isikusamasuse.
  2. Pangad peavad tuvastama kliendi varaliste vahendite päritolu.
  3. Pangad peavad igapäevaselt jälgima kliendi majandustehinguid ja aru saama nende sisust, tuvastamaks kahtlasi tehinguid ja vajadusel informeerima sellest ametivõime. 

Eesti Pangaliit pakub välja hulga erinevaid samme, mida rakendades saab Eesti riik tõhustada tänast e-residendiks saamise protsessi, et lihtsustada juba e-residendiks saanute jaoks ka pangakonto loomist. Samas rõhutame, et ei näe täna ühtegi moodust, kuidas tagada oluliselt suuremale hulgale e-residentidele võimalus siinsetes pankades arveldada, ilma et sellega kaasneks oluline riskisuse kasv kohalikule pangandussektorile ja riigile tervikuna. Mitteresidente, sh e-residente, peetakse alati kõrgema riskiga isikuteks ning seetõttu rakendatakse nende suhtes tugevdatud hoolsusmeetmeid. Oluline on ka silmas pidada, et isegi võimalike riigipoolsete astutavate sammude puhul on riskiisu seadmine pankade puhul individuaalne ning seda ei ole võimalik tsentraalselt ette kirjutada. 

Peame vajalikuks ära märkida, et Pangaliidu pakutavad meetmed on suunatud sellele, et tugevdada ülaltoodud punktide 1. ja 2. sisu ehk parandada Eesti riigi teadmisi ning anda sellega ka pankadele suurem kindlus nende inimeste tausta osas, kes e-residentideks saada soovivad. Punkti 3 ehk pangatehingute/majandustegevuse igapäevast monitooringut peavad teostama pangad. Oluline on ära märkida, et välisriikides tegutsevate ja valdavalt välisriikide osapooltega ärisuhteid omavate klientide puhul on tegu nii rahalises kui ajalises plaanis äärmiselt kuluka ja ebaefektiivse teenusega nii kliendi kui finantsasutuse seisukohast.  

Juhime tähelepanu ka olulisele erinevusele e-residendi ja e-residendi kontrolli all oleva (või temaga muul moel seotud) juriidilise isiku vahel. Pangaliidu andmetel teostab riik kontrolli e-residendiks saada sooviva füüsilise isiku suhtes, kuid see ei anna mingit toetuspunkti sel hetkel tõenäoliselt isegi mitte veel loodud juriidilise isiku suhtes kohaldatavate hoolsusmeetmete seisukohast.  

Samuti peame vajalikuks rõhutada, et e-residentide ja välisinvesteeringutega seonduvad probleemid ja võimalikud lahendused on erinevad. Antud dokument käsitleb üldiseid ettepanekuid rahapesu tõkestamise osas, mis võiksid aidata kaasa mõlema teema osas lahenduste leidmisele. Samuti pakume välja e-residentide temaatikaga seonduvaid võimalikke ideid. 

Üldised ettepanekud 

  • Osaliselt pööratud tõendamiskohustus ja tsiviilkonfiskeerimine (vt lisatud Pangaliidu kiri 19.01.18 Rahandusministeeriumile, Justiitsministeeriumile ja Siseministeeriumile)
Selleks, et efektiivselt tõkestada läbi Eesti toimuvat rahapesu, on vaja paradigma muutust. Juhul, kui on tõendatud varjamistegevus (variisikute kasutamine, dokumentide fabritseerimine ja võltsimine) ja raha seaduslik päritolu ei ole nähtav, siis peab raha valdaja (või tegelik kasusaaja) tõendama ära raha seadusliku päritolu ja tegeliku kasusaaja. Pööratud tõendamiskohustuse sisseviimine ja selle alusel tsiviilkonfiskeerimise rakendamine oleks praktikas üks väheseid tõeliselt tõhusaid meetmeid Eesti rahapesuriskide olulisel vähendamisel nii otseselt kui ka pärast rakendamist preventiivselt. 

  • Riigil olemasoleva PEP ja RCA informatsiooni registrisse kandmine ja jagamine pankadega (vt lisatud Pangaliidu kiri 12.12.17 Rahandusministeeriumile, Justiitsministeeriumile ja Siseministeeriumile)
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2015/849 ehk nn IV EL rahapesu tõkestamise direktiiv ja sellega vastavuses olev uus RahaPTS sätestavad pankade kohustuse tuvastada siseriiklikud riikliku taustaga isikud ning rakendada nende suhtes täiendavaid hoolsusmeetmeid. Siseriikliku taustaga isikute ringi tuvastamine nende klientide osas, kes langevad vastavasse kategooriasse oma ameti- või kutsetegevusest tulenevalt, on pankade hinnangul mõistlike pingutustega saavutatav. Pangaliidu liikmespankade hinnangul on aga äärmiselt keerukas tuvastada riiklike taustaga isikute pereliikmeid ja lähedasi kaastöötajaid, kes RahaPTS definitsiooni alusel on ka ise riikliku taustaga isikud. Kuivõrd Pangaliidu hinnangul on see teave avalikul sektoril läbi majanduslike huvide deklaratsioonide olemas (kuna paljuski kattub deklaratsiooni esitavate isikute ring riikliku taustaga isikute definitsiooni kohaste isikutega), siis on eesmärk saavutatav teabe korrastamise, masintöötlust võimaldava registri loomise ning sellele kaasaegse juurdepääsu loomisega.   

  • Tegelike kasusaajate andmete kajastamine
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2015/849 ehk nn IV EL rahapesu tõkestamise direktiiv sätestab kohustuse seada sisse tegelike kasusaajate register. Antud direktiivi artikkel 30 lg 4 sätestab, et liikmesriigid peavad tagama registris hoitavate tegelike kasusaajate teabe piisavuse, täpsuse ja ajakohasuse. Kehtivas RahaPTS-s sätestab vastava nõude peatükk 9. Hetkel on selgusetu, kuidas nimetatud direktiivi nõuet täidetakse, kuna äriregistri süsteemile esitatud andmeid pankadele teadaolevalt registri poolt ei kontrollita ning kuvatav teave on pelgalt deklaratiivse iseloomuga. Pangaliit leiab, et nimetatud andmed on olulised kogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis ning nende registris kajastamise õiguslik staatus peaks olema sarnane näiteks juhatuse liikmete andmete kajastamisele. See tähendab, et äriregistri infosüsteemi osale, mis kajastab tegelikke kasusaajaid, tuleb omistada õiguslik tähendus, mis asendaks praeguse deklaratiivse tähenduse ning mille eelduseks on riigipoolse kontrollisüsteemi sisseseadmine.  

  • Majandusaasta aruanded
Riik peaks võtma initsiatiivi ja muutma formaalsuse reaalselt toimivaks hoovaks. Sarnaselt pangandusmaailmale tuleb aruandeid mitteesitavate juriidiliste isikute suhtes näidata üles karmust ja konkreetsust. Majandusaasta aruannete õigeaegne esitamine tuleb tagada asjakohaste haldus- või karistusõiguslike meetmetega. Lisaks tuleb survestada sisuliste aruannete esitamist. Kuivõrd seadusandja on pannud ettevõtjatele kohustuse, tuleb seda ka jõustada, et kogutud andmed oleksid usaldusväärsed ja kasutatavad (soovitavalt ka masintöödeldavad). Küll aga võiks kaaluda väikeettevõtetele lihtsustatud majandusaasta aruande tegemist.
 
  • Tasuta ligipääs registritele
Arvestades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi toimimist ning finantssektori rolli selles leiame, et seaduse ja muude regulatsioonidega seatud kohustuste täitmiseks on äärmiselt oluline, et pankadel oleks juurdepääs riigi käsutuses olevatele andmetele. Juurdepääs andmetele peaks olema võimalikult laiaulatuslik, kuid pidama silmas seaduse eesmärke, ning maksimaalselt automatiseeritud. Teatud juhtudel peaks olema võimalik teha ka masspäringuid. Pangaliit on esitanud Rahandusministeeriumile loetelu registritest ning nendes kajastavatest andmetest, mis on vajalikud seaduse eesmärgi täitmiseks koos juurdepääsu vajaduse põhjendustega. 

Eraldi soovime rõhutada, et seadus kohustab isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimiseks kasutama usaldusväärsetest ja sõltumatutest allikatest pärit teavet. Hetkel on selgusetu, kas ja kuidas on pankadele tagatud juurdepääs Politsei- ja Piirivalveameti vastavatele andmetele e-residentidega kliendisuhete loomisel.  

Lisaks leiab Pangaliit, et riigi andmekogudest saadav informatsioon peaks olema tasuta, kuna andmete saamise vajadus tuleneb seaduse nõuete täitmise kohustusest. 

Ülevaade registritest, kuhu pangad peaksid rahapesu tõkestamisega seotud põhjustel saama tasuta juurdepääsu:

 

REGISTRI NIMI

SAADAVAD ANDMED

ANDMETE VAJALIKKUS

SOOVITAV MUUDATUS

Maksukohustuslaste register

Eraisiku kutse- või tegevusala

 

RahaPTS § 20 lg 2

Maksukorralduse seadus (MKS) § 29 õigustatud isikute nimekirja lisada ka pangad /RahaPTS kohaselt kohustatud isikud

Muud andmed MTA-lt

Tehingupartnerid

RahaPTS § 20 lg 2

Tuleks luua püsiv juurdepääs registri andmetele. MKS täiendada?

Residentsus

FATCA/CRS

Tuleks luua püsiv juurdepääs registri andmetele

Tegevuskoht

FI juhend p 8.1.1.

Tuleks luua püsiv juurdepääs registri andmetele.

Kontaktandmete regulaarne uuendamine

RahaPTS § 20 lg 2 + § 23 lg 2 p 2

Kas võiks kasutada EMTA andmeid? Tuleks luua püsiv juurdepääs registri andmetele

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Osaliselt kutse- või tegevusala (õpilane/üliõpilane)

RahaPTS § 20 lg 2

Tuleks luua püsiv juurdepääs registri andmetele

 

Rahvastikuregister

Nimi

 

RahaPTS § 21 lg 1 p 1

Pankadele /RahaPTS kohustatud isikutele oleks vaja tasuta juurdepääsu registri andmetele.

Isikukood, selle puudumisel sünniaeg- ja koht

RahaPTS § 21 lg 1 p 2 + § 21 lg 2

Vt eelmist

Elu- või asukoht

RahaPTS § 21 lg 1 p 2 + § 21 lg 2

Vt eelmist

Esindusõiguse kontrollimine (nt lapse ja vanema seos)

RahaPTS § 21 lg 1 p 3 + § 21 lg 2

Vt eelmist

Dokumendi kehtivuse kontroll

RahaPTS § 21 lg 2, +lg 3 + lg 4

Vt eelmist

Sünnitõendi kontroll

RahaPTS § 21 lg 3 p 4 + lg 4

Vt eelmist

Töö- või elamisluba, elamisõigus

RahaPTS § 38 lg 2 p 2

Vt eelmist

Kodakondsus

RahaPTS § 23 lg 2 p 5

Vt eelmist

 

Äriregister

Juriidilise isiku ärinimi või nimi

RahaPTS § 22 lg 1 + lg 2

Pankadele /RahaPTS kohustatud isikutele oleks vaja tasuta juurdepääsu registri andmetele.

Registrikood või registreerimisnumber ja -aeg

RahaPTS § 22 lg 2

Vt eelmist

Juhataja nimi või juhatuse liikmete või muu seda asendava organi liikmete nimed ja nende volitused juriidilise isiku esindamisel

RahaPTS § 22 lg 3 + lg 2

Vt eelmist

Juriidilise isiku sidevahendite andmed

RahaPTS § 22 lg 4 + lg 2

Vt eelmist

Omandistruktuur

RahaPTS § 37 lg 2 p 5

Vt eelmist

Tegelike kasusaajate tuvastamine

RahaPTS § 20 lg 1 p 3

Vt eelmist

Tegevusala (EMTAK kood)

RahaPTS § 22 lg 2

Vt eelmist

Muud andmed vastavalt panga riskipõhisele lähenemisele

 

Vt eelmist

 

Kõik eelnevalt viidatud andmed (v.a. kontaktandmete regulaarne uuendamine) on RahaPTS kohaselt vaja tuvastada kliendisuhte loomisel. Samuti on ka kõiki andmeid vaja regulaarselt uuendada. 

  • Pankadevahelise infovahetuse tõhustamine
RahaPTS § 16 sätestab, et pangad teevad omavahel koostööd  rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, edastades sealhulgas enda valduses olevat teavet ning vastates päringutele, järgides õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja piiranguid. Et see väga oluline põhimõte pankadevahelise koostöö ja infovahetuse osas ka reaalsuses tööle saaks hakata, on hädavajalik seadusesäte ka sisustada, määratledes konkreetsemalt, missugust teavet ja mis tingimustel pangad vahetada saavad, minemata vastuollu krediidiasutuste seaduse §-ga 88.

Lisaks eeltoodule on Pangaliit korduvalt teinud ettepaneku, mille juurde ka praegu jääme, et kaaluda tuleks arvelduskonto ja väärtpaberikonto lahti sidumist ning sätestada, et kohustatud isik vabaneb pärast lepingu erakorralist ülesütlemist RahaPTS § 42 lg 4 alusel samas seaduses sätestatud hoolsusmeetmete kohaldamisest juhul, kui kestvuslepingu faktiline lõpetamine ei ole võimalik. Seda eeskätt juhtudel, kui teenuse sisuks on väärtpaberite hoidmine. Sellisel juhul jääb pank kliendi väärtpabereid küll hoidma, aga ei paku sealjuures muid teenuseid ja kohaldab teenusele uued tingimused (blokeerides kontod vms).

Ettepanekud e-residentsuse osas

Esmalt avaldab Pangaliit tänu, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldas valmisolekut tagada pankadele senisest laialdasem ligipääs kohalikele andmebaasidele. Samas peame nentima, et e-residentide põhjalikuma taustauuringu osas sellest siiski abi ei ole.  Arvestades ka meedias kajastust leidnud juhtumeid, kus e-residendiks saanule keelduti hiljem väljastamast viisat või süsteemi sooviti kasutada pahauskselt filipiinlastest likvideerijate poolt, samuti pankade enda praktikas ette tulnud juhtumeid, kus mitteresidendid on püüdnud läbi viia erinevaid petuskeeme, leiab Pangaliit, et e-residentsuse taotlejate olemasolev taustakontrolli metoodika ei maanda piisavalt seonduvaid riske. 

Samuti teeb Pangaliit ettepaneku rakendada riigipoolseid järelkontrolli meetmeid, mis hõlmaksid reaalseid samme ja võimekust, tuvastamaks süsteemi tahtlikke rikkujaid kiiresti ja reageerides jõuliselt. Vajalik on määrata vastutav asutus ühes ressursi ja võimekusega.

Eelnevale lisaks teeb Pangaliit ettepaneku kaaluda järgmisi meetmeid

1.       Kuivõrd e-residentsus on riiklik programm, sõnastada riiklikul tasandil sihtgrupid, kellele programm on suunatud ning seda üheselt ja selgelt kommunikeerida.

2.       Ühtlustada avaliku sektori erinevate osapoolte ootused pangandussektorile.

3.       Formuleerida lähtetingimused ja välistused e-residendi pangakonto avamiseks. Tulevane e-residendist ettevõtja peab arvestama, et pangakonto loomise eeltingimuseks on täpse dokumenteeritud info olemasolu majandustegevuse, kõigi tehingute ja lõplike kasusaajate kohta, ning valmisolek seda infot ka avaldada.

4.       Nõuda ja saada läbi usaldusväärsete allikate sihtturgudelt nn soovituskirju (nt Kaubandus- ja Tööstuskoja ja EASi analoogid teistes riikides, ülikoolid)

5.       Siseriiklike võimalike soovitajate tuvastamine ja vastava süsteemi loomine. Luua nimekiri siseriiklikest institutsionaalsetest soovitajatest, kellele riik annab omapoolse garantii (nt start-up viisadega seonduv, Startup Estonia, EAS jne). Selline süsteem aitaks pankadel paremini üles leida e-residente, kelle äritegevus ka reaalsuses Eestile kasu tuua võiks. Samas ei saa see olla määravaks aluseks pangakonto avamise otsuse tegemisel.

6.       E-residendiks saamise soov peaks olema selgelt põhjendatud ja toetatud taotluse põhjust selgitavate dokumentidega (äriplaan, seda toetavad soovituskirjad jne).

7.       Tuleks tuvastada adekvaatsetele tõendatud allikatele tuginedes e-residentsuse taotleja võimalik karistatus (ka käimasolev kriminaalmenetlus), pankrot, ettevõtluspiirangud ning maksuvõlad päritoluriigis.

8.       Kui tulevane e-resident soovib alustada ettevõtlusega, tuleks taotlejalt küsida dokumente vara päritolu kohta (eraisiku maksudeklaratsioonid, muu vastava riigi asjakohaste osapooltega valideeritud äritegevust ja investeeringuid tõendav dokumentatsioon, investorite/äripartnerite soovitused/kontaktandmed jne)

9.       Omakapitali sissemakseta osaühingute loomise keeld e-residentidele. Reaalse plaanitava majandustegevuse ankurdamiseks peaks omakapitali sissemakse olema reaalne. Omakapitali sissemakse peab olema rahaline ja raha päritolu kohta peab olemas dokumentatsioon. Seda võiks pankade seisukohast käsitleda esimese filtrina ettevõtte äritegevuse ja vara päritolu tuvastamisel.

10.   Luua pankadele juurdepääs teostatud taustakontrolli andmetele ja tulemustele. Pangaliidu hinnangul on e-residendiga seonduvate riskide tuvastamiseks ja hindamiseks vajalik kõikide seonduvate faktiliste andmete teadmine.  

Pangaliidul on seni olnud palju konstruktiivse koostöö kogemusi Eesti riigiasutustega rahapesu tõkestamise valdkonnas. Loodame konstruktiivsele koostööle ka selle teema osas sobilike kompromisslahenduste otsimisel. Pangaliit teeb ettepaneku kohtuda käesolevate ettepanekute elluviimiseks riigi esindajatega edaspidi kord kuus, et panustada ühiselt lahenduste leidmisse ja jõuda mõistliku aja jooksul reaalsete tulemusteni.  


Ettepanek pööratud tõendamiskohustuse sisseviimiseks

Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkond tegi ministeeriumitele ettepaneku kaaluda Eesti finantssüsteemi ohustavate juhtumite puhul, kus raha päritolu ei ole tuvastatav (seega ei ole tuvastatud otsest eelkuritegu) ja kui on tõendatud varjamistegevus (variisikute kasutamine, võltsimine, dokumentide fabritseerimine jmt) pööratud tõendamiskohustuse ja tsiviilkonfiskeerimise sisse viimist.

Panagaliit kutsub üles analüüsima vajadust ja võimalusi antud meetmete Eesti õigussüsteemi sissetoomiseks selliselt, et see ei kahjustaks süütuse presumptsiooni kontseptsiooni tervikuna, vaid oleks väga selgelt suunatud välisriikidest pärit hämara raha võimalikule pesemisele läbi Eesti finantssüsteemi.

Vt lisaks:
Eesti Päevaleht 24:01.2018: Pangaliit soovib rahapesu tõkestamiseks süütuse presumptsiooni erandit
12.12.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi poole
19.01.2018 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi poole

 

Eesti on maailmas jätkuvalt rahapesu riskide osas positiivsel kohal

Basel Institute on Governance hindab riikide rahapesu riskide võtmes Eestit kolmanda koha vääriliselt

Värskelt uuendatud riikide 2017 aasta tabel on leitav siin: https://index.baselgovernance.org/ranking.
Kasutatava metodoloogia leiab siit: https://index.baselgovernance.org/methodology