Riikliku taustaga isikute (PEP) ametikohad

Ametikohad

Näited

Lingid

Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid

 • President
 • Peaminister
 • Minister
 • Riigisekretär
 • Õiguskantsler
 • Ministeeriumi kantsler
 • Euroopa Liidu institutsioonide juhid (nt Euroopa komisjoni volinikud, Euroopa Ülemkogu liige (sh Euroopa Ülemkogu eesistuja), Euroopa Liidu Nõukogu liige ( sh Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär) jne.)


Parlamendiliikmed või sarnaste seadusandlike organite liikmed

 • Riigikogu liige
 • Euroopa Parlamendi liikmed

Erakondade juhtorganite liikmed

 • Erakonna juhatus/eestseisus

Ülemkohtute ja riigikohtu liikmed

 • Riigikohtu kohtunik
 • Euroopa Liidu kohtu kohtunik
 • Euroopa Liidu Kohtu kohtujurist
 • Euroopa Liidu Kohtu kohtusekretär
 • Riigi peaprokurör

Riigikontrolli ja   keskpankade nõukogude liikmed

 • Riigikontrolör
 • Eesti Panga nõukogu esimees ja liikmed
 • Eesti Panga president ja asepresidendid
 • Euroopa Keskpanga president, asepresident ja muu juhatuse liige
 • Euroopa Keskpanga nõukogu ja üldnõukogu liikmed
 • Euroopa Kontrollikoja liige
 • Euroopa Keskpanga Järelevalvenõukogu esimees, aseesimees jt liikmed

Suursaadikud ja asjurid
 • Erakorraline ja täievoliline suursaadik, saadik või asjur
 

Kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid 

 • Kaitseväe juhataja
 • Kaitseliidu ülem

Riigiettevõtete juhatuse ning haldus - või järelevalveorganite liikmed

Enam kui 50%-lise riigi osalusega äriühingu ja tema enam kui 50%-lise riigi osalusega tütarettevõtte:

 • juhatuse liige
 • nõukogu liige

Riigi asutatud sihtasutuste ja riigitulundusasutuste juhatuse või nõukogu liikmed
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu või juhatuse liige
 • Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu või juhatuse liige
 • Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu või juhatuse liige
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu või juhatuse liige
 • SA KredEx nõukogu või juhatuse liige
 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu või juhatuse liige
 • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu või juhatuse liige
Muu isik, kes täidab avaliku võimu olulisi ülesandeid
 • Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve linnapea, Saaremaa vallavanem

Valitsusasutusteks olevate ametite ja inspektsioonide juhid

 • Andmekaitse inspektsiooni peadirektor
 • Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse liige
 • Haridus- ja Noorteameti peadirektor
 • Kaitsepolitseiameti peadirektor
 • Kaitseressursside ameti peadirektor
 • Keeleameti peadirektor
 • Keskkonnaameti peadirektor või Keskkonnainspektsiooni peadirektor
 • Konkurentsiameti peadirektor
 • Maa-ameti peadirektor
 • Maksu- ja tolliameti peadirektor
 • Muinsuskaitseameti peadirektor
 • Patendiameti peadirektor
 • Politsei- ja piirivalveameti peadirektor
 • Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor
 • Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektor
 • Päästeameti peadirektor
 • Rahapesu Andmebüroo juht
 • Rahvusarhiivi riigiarhivaar
 • Ravimiameti peadirektor
 • Riigi infosüsteemi ameti peadirektor
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse või Häirekeskuse peadirektor
 • Sotsiaalkindlustusameti peadirektor
 • Statistikaameti peadirektor
 • Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor
 • Terviseameti peadirektor
 • Transpordiameti peadirektor
 • Tööinspektsiooni peadirektor
 • Välisluureameti peadirektor
Rahvusvaheliste organisatsioonide juhid, juhi asetäitjad ja juhtorgani liikmed või samaväärseid ülesandeid täitvad isikud, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses Eestis paiknevate akrediteeritud rahvusvaheliste organisatsioonide juhid, juhtide asetäitjad ja juhtorganite liikmed:
 • Balti Kaitsekolledž
 • NATO küberkaitsekoostöö keskus
 • Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (eu-LISA)
 • NATO staabielement
 • Euroopa Liidu välisteenistuses asuvad isikud:

  • Kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis asuvate liidu delegatsioonid või esinduste juhid

  • Euroopa Liidu juurde akrediteeritud kolmandate riikide esinduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhid