Arveldusteenuste üleviimine

Kui olete mõelnud oma arvelduste üleviimisest teise Eestis tegutsevasse panka, siis pangad nõustavad ja abistavad Teid vajalike toimingute tegemisel ning pakuvad arveldusteenuste üleviimise teenust.

Arveldusteenuste üleviimise teenust pakutakse ainult tarbijatele ja ainult Eestis tegutsevate pankade vahel. Arveldusteenuste üleviimise teenus hõlmab arvelduskonto ja sellega seotud arveldusteenuste, so. e-arve püsimakse lepingute (kui uus pank sellist teenust pakub) ja püsikorralduste üleviimist.

Piiriülese arveldusteenuste üleviimise teenuse raames abistavad pangad Teid vajaliku informatsiooni kokkupanemisega.

Arveldusteenuse üleviimise teenuse puhul saate valida, kas soovite uude panka üle viia

 • arvelduskonto koos kõigi püsikorralduste ja e-arve püsimakse lepingutega (arveldusteenuse täielik üleviimine) või
 • ainult Teie poolt valitud püsikorralduse ja e-arve püsimakse lepingud (arveldusteenuse osaline üleviimine).

Teatud juhtudel on võimalik üksnes arveldusteenuste osaline üleviimine.

Arvelduskonto üleviimine tähendab arvelduskonto sulgemist endises pangas ja uue arvelduskonto avamist uues pangas. Arvelduskonto number üleviimisel muutub. Arvelduskonto avamisele laienevad uues pangas kehtivad üldtingimused ja nõuded. Arvelduskonto käsutamise volitused tuleb uues pangas uuesti vormistada.

Püsikorralduse ja e-arve püsimakse lepingute üleviimine tähendab lepingute lõpetamist endises pangas ja uute lepingute sõlmimist uues pangas seal kehtivatel tingimustel.

Pangateenus ei pruugi olla kättesaadav perioodil, mil endine pank on jõudnud teenused sulgeda ja uues pangas ei ole need veel avatud või ei ole veel kasutamiseks valmis (nt deebetkaart ei ole veel väljastatud, konto jääk on ülekandmisel. NB! Lisaks tuleb arvestada nädalavahetuste ja riiklike pühadega, mis võivad pikendada ooteperioodi).

Välistavad ja takistavad asjaolud

Peate arvestama, et arveldusteenuse üleviimine ei ole üldse võimalik, kui Teiega seoses esineb mõni järgmiselt nimetatud välistav asjaolu:

 • Teie arvelduskonto endises pangas on arestitud;
 • Teil on võlgnevus endise panga ees (nt teenustasu võlg või muu võlgnevus);
 • arvelduskonto ja sellega seotud arveldusteenuste üleviimist takistab muu seadusest tulenev piirang.

Arveldusteenuse täielikku üleviimist takistavad järgmised asjaolud:

- Teil on endise pangaga sõlmitud:

 • krediidileping (nt eluasemelaenuleping, arvelduskrediidileping, krediitkaardileping või muu laenutoote leping);
 • väärtpaberikonto haldamise leping;
 • tähtajalise hoiuse, investeerimishoiuse, säästu- või kasutushoiuse või muu investeerimistoote leping;

- Teie arvelduskonto endises pangas on kasutatav valuutade hoidmiseks multivaluutakontona ja kontol olev jääk ei ole piisav euro või valuutaülekannetega seotud teenustasude maksmiseks.

Ülalnimetatud takistavate asjaolude esinemisel on Teil võimalik üleviimise teenust kasutada osaliselt ja üle viia vaid püsikorralduse ja e-arve püsimakse lepingud. Arveldusteenuste osalisel üleviimisel ei sulgeta endises pangas avatud arvelduskontot ja kontoleping jääb kehtima.

E-arve püsimakseteenuse toimimine

E-arve püsimakse lepingute üleviimisel peate otsustamisel kindlasti arvesse võtma järgmist infot:

 • e-arve püsimakse lepingut on võimalik üle viia ainult juhul, kui teenusepakkuja (st isik, kellele Te e-arve püsimakse lepingu alusel makseid tasute) edastab teie e-arveid uude panka;
 • maksjana saate e-arve püsimakse lepingu alusel konkreetse teenusepakkuja arveid tasuda ainult selles pangas, kuhu olete tellinud e-arve. Seega, kui viite oma e-arve püsimakse lepingu teise panka, peate tegema uues pangas ka uue e-arve avalduse, et teenusepakkuja teaks, et edaspidi peab Teie arveid saatma uude panka. Peate arvestama, et olenevalt e-arve avalduse tegemise kuupäevast sõltub, kas teenusepakkuja jõuab e-arve Teile piisavalt kiirelt uude panka saata või on juba arvete koostamise protsess algatatud ning uude panka saate e-arve järgmisel kuul.

Seega võib vana e-arve püsimakse lepingu lõpetamise ja uue e-arve püsimakse lepingu alusel e-arve tasumise vahele jääda periood, mille jooksul peate hoolt kandma, et esitatud e-arved saaksid õigeaegselt makstud, sest:

 • e-arve püsimakselepingu lõpetamisel ei edasta endine pank uude panka tasumiseks neid e-arveid, mis on laekunud endisesse panka, kuid mille tasumise tähtpäev ei olnud e-arve püsimakse lepingu lõpetamise päevaks saabunud;
 • juhul kui e-arve ei ole õigeaegselt makstud võib teenusepakkuja võlas oleva summa lisada järgmisele e-arvele või hakata viivist arvestama;
 • kui olete e-arve püsimakse lepingus kehtestanud limiidi, mille suuruse määramisel arvestasite perioodilise makse suurusega, võib limiit takistada võlgnevuse täielikku kustutamist ka järgneval perioodil;
 • paljud teenusepakkujad katkestavad teenuse osutamise, kui klient ei ole oma eelmist arvet tasunud;
 • Te vastutate võla likvideerimise ja kaasnevate kulude tasumise eest.

Endisesse panka tellitud e-arveid, mille tasumiseks ei ole sõlmitud e-arve püsimakselepingut, uude panka üle viia ei saa. Nende kohta peate uues pangas tegema uue avalduse.

Üleviimise tähtajad ja tasud

Kogu üleviimise protsessi pikkus on kuni 1 kuu, uute e-arve püsimakse lepingute alusel teostatavate maksete toimumine võib võtta lisaks 1 kuu.

Üleviimise protsessi käigus on reeglina arvelduskonto sulgemine endises pangas Teile tasuta. Tasuline on arvelduskonto jäägi ülekandmine ja sellega seoses tuleb Teil arvestada järgmisega:

 • Ülekande eest tuleb tasuda vastavalt endise panga hinnakirjale. Ülekande tegemisel teistes valuutades peale euro tuleb ülekande eest tasuda endise panga hinnakirjajärgne välismakse teenustasu.
 • Kui Teie endises pangas avatud arvelduskontol on vahendeid valuutas, millega uus pank ei arvelda, konverteerib nimetatud valuutas olevad vahendid uus pank oma müügikursi alusel.

Igal juhul soovitame tutvuda pankade hinnakirjaga.

Endisest pangast uude panka saadetava püsikorralduse ja e-arve püsimakse lepingute info edastamine on Teile tasuta.

Muude üleviimisega seotud teenuste eest tuleb tasuda vastavalt pankade hinnakirjale.

Vaidluste lahendamine

Arveldusteenuse üleviimisele kohaldatakse Eesti õigust.

Kõik vaidlused proovitakse lahendada kokkuleppel.

Kui Te ei jõua pangaga kokkuleppele, siis võite pöörduda Tarbijakaitseameti (Pronksi 12, 10117 Tallinn, www.tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kellele saate kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressilt http://ec.europa.eu/odr. Komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

Kui vaidlust ei saa lahendada kokkuleppel, lahendatakse see vastava panga üldtingimuste kohaselt kohtus.

Üleviimise teenuse kasutamisel on oluline teha asju õiges järjekorras.

Esimene samm

Valige välja pank, kuhu Te soovite oma arveldusteenused üle viia ja tehke selgeks, kas ja mis tingimustel uus pank pakub Teid huvitavaid teenuseid. Pöörduge selle panga poole ja esitage avaldus üleviimise protsessi algatamiseks.

Teine samm

Uus pank on Teie kontaktpunktiks, sealt saate kogu info selle kohta, kas üleviimine on võimalik või esinevad takistavad asjaolud, kui palju võtab üleviimise protsess aega ja muud vajalikku infot.

Kui soovite, siis Teie avalduse alusel saadab uus pank päringud endisesse panka ja selgitab välja üleviimise võimalikkuse, samuti kogu info endises pangas kehtivate püsikorralduse- ja e-arve püsimakse lepingute kohta, samuti endisesse panka esitatud, kuid veel tasumata e-arvete kohta.

Endise panga vastus jõuab uude panka 8 tööpäeva jooksul. Soovi korral võite seda infot ka ise endisest pangast saada ja uuele pangale esitada.

Uus pank informeerib Teid vastuse saamisest ja koos lepite kokku, millised arveldusteenused täpselt uude panka üle tuuakse. Kindlasti informeerib uus pank Teid ka sellest, kui üleviimist ei saa teostada, kuna esinevad välistavad või takistavad asjaolud. Nende asjaolude kõrvaldamiseks peate suhtlema otse oma endise pangaga.

Kolmas samm

Kui üleviimine on võimalik annab Teie uus pank Teile soovi korral kirja vormi, millega saate teavitada uuest arvelduskontost kõiki oma lepingupartnereid (näiteks tööandjat või lepingupartnerit, kes teeb Teile regulaarseid makseid jne).

Uus pank edastab endisele pangale vastavalt Teie soovile lõpliku korralduse kas

 • konto sulgemiseks, kontol oleva jäägi ülekandmiseks uude panka ja üleviidavate arveldusteenuselepingute ning muude kontoga seotud pangateenuste lepingute lõpetamiseks või
 • kontoga seotud üleviidavate arveldusteenuselepingute lõpetamiseks.

Seejärel tuleb Teil uues pangas sõlmida Teie poolt soovitud e-arve püsimakse lepingud (teha ka uued e-arve avaldused) ja püsikorralduse lepingud.

Täiendavat infot arveldusteenuste üleviimise kohta saate lugeda Eesti Pangaliidu kodulehelt www.pangaliit.ee. Kõikide küsimustega võite pöörduda üleviimise teenust pakkuvate pankade poole.