Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis

Eestis tegelevad rahapesu vastase võitlusega mitmed organisatsioonid. Üldine vastust seadusandliku tausta ja tegevuse koordineerimise eest on pandud rahandusministeeriumile.

Iseseisva ametina tegutseb Rahapesu Andmebüroo, mille ülesandeks on koguda materjali kahtlaste tehingute kohta, ja edastada see rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitleva kuriteo tunnuste ilmnemisel uurimisasutusele.

Kurjategijate kindlakstegemisel ja karistamisel on aktiivselt tegevad ka prokuratuur, kaitsepolitsei, maksu- ja tolliamet ja Eesti kohtud.

Eesti finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse eest vastutab finantsinspektsioon. Et rahapesu ja terrorismi rahastamise temaatika on vahetult rahandussektori usaldusväärsuse ja stabiilisusega seotud, on finantsinspektsiooni ülesandeks teostada turujärelvalvet ka selles vallas.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse edendamiseks on ellu kutsutud ka rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon, mida juhib rahandusminister. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, Rahapesu Andmebüroo, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad. Komisjon saab kokku kord kahe kuu tagant.

Et saada võimalikult palju infot selle kohta, milline on olukord turul ja kuulata ära ka   rahapesu ennetavate rakendajate - turuosaliste - ettepanekud, moodustati komisjoni juurde ka turuosaliste nõukoda, mille peamiseks ülesandeks on tõsta ettevõtjate teadlikkust ja anda neile kaasarääkimisvõimalus neid puudutavate rahapesu ja terrorismiga seotud õigusaktide väljatöötamisel. Nõukotta kuuluvad mitmete ettevõtjate liitude teiste teemaga kokkupuutuvate ametite esindajad, samuti rahandusministeeriumi töötajad.

Viimasena aga kindlasti mitte väheolulisena tuleb rahapesuvastases võitluses ära nimetada Eesti riigi seaduskuulekad kodanikud - ennekõike need inimesed, kes tegelevad ettevõtlusega või tegutsevad finantssektoris.

Ettvõtjatel ja ametiisikutel on seadusest tulenev kohustus teavitada rahapesu andmebürood, kui tehakse sularahatehinguid suurte summadega. Ka peavad kõik füüsilised ja juriidilised isikud arvestama sellega, et kui luuakse kestvuslepingul põhinev lepinguline suhe või kui tehakse suuresummaline tehing, tuleb olla valmis enda kohta senisest rohkem infot andma, et tuvastada isikusamasus.

Lisainfo rahandusministeeriumi kodulehelt