Viitenumbri ja selgituse üheaegne edastamine kodumaises SEPA kreeditkorralduses

1. Sissejuhatus
Tänases pankadevahelises kreeditkorraldusskeemis saab edastada kreeditkorralduse makseinfona
a) sõnalist selgitust (edaspidi: struktureerimata info);
b) viitenumbrit (edaspidi: struktureeritud info);
c) struktureeritud ja struktureerimata infot üheaegselt.
Hiljemalt alates 2014.aasta veebruarist on vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 260/2012 Eesti pangad kohustatud riigisiseste kreeditkorralduste teostamiseks kasutama üleeuroopalist makseskeemi. Vastavalt SEPA kreeditkorralduse skeemi implementeerimise juhendile [1] on võimalik kreeditkorralduse makseinfona edasta kas struktureerimata infot või struktureeritud infot, aga mitte mõlemat üheaegselt.

2. Kokkuleppe alused
Pangad lähtuvad EACT [2] reeglitest ning kasutavad struktureerimata ja struktureeritud info üheaegseks edastamiseks kodumaistes pankadevahelistes maksetes alljärgnevat vormindamisreeglit.
a) Kui maksja on korraldusel näidanud vaid struktureerimata info, siis edastatakse see pankadevahelises maksesõnumis (edaspidi: Pacs008 [3]) väljal 2.76 Unstructured <Ustrd>;
b) Kui maksja on korraldusel näidanud vaid struktureeritud info, siis edastatakse see Pacs008-s väljal 2.103 Reference <Ref>;
c) Kui maksja on korraldusel näidanud üheaegselt nii struktureerimata kui struktureeritud info, siis edastatakse see Pacs008-s väljal 2.76 Unstructured <Ustrd> järgmisel kujul:
/RFB/XXXXXXXX/TXT/ZZZZZZ
kus
RFB on struktureeritud infole eelnev koodsõna;
XXXXXXXX on struktureeritud info;
TXT on struktureerimata infole eelnev koodsõna;
ZZZZZZ on struktureerimata info.
 
Kui saaja pank saab laekumise, mille puhul on 2.76 väljal kasutatud ülaltoodud vormindamisreeglit ning struktureeritud info vastab Eesti viitenumbri standardile [4], on soovitav saajale makseinfot kuvada eraldi andmeväljadel (struktureerimata info selgituse väljal ja struktureeritud info viitenumbri väljal) ilma koodsõnadeta. Pangal on õigus sarnaselt tegutseda ka juhul, kui struktureeritud info välja sisu ei vasta Eesti viitenumbri standardile.

EACT Standard for Remittance Info

[1] SEPA Credit Transfer Scheme Inter-Bank Implementation Guidelines Version 7.0
[2] EACT – European Association of Corporate Treasurers
[3] Pacs008 - The FinancialInstitutionToFinancialInstitutionCustomerCreditTransfer message is sent by the debtor agent to the creditor agent, directly or through other agents and/or a payment clearing and settlement system. It is used to move funds from a debtor account to a creditor.
[4] http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/viitenumber

Kinnitud 12.juunil 2013.a. Pangaliidu maksetoimkonna koosolekul