Hea pangandustava

I Üldpõhimõtted

„Hea pangandustava” eesmärgiks on kirjalikult fikseerida põhimõtted, millest lähtuvad Eesti krediidiasutused ja välismaa krediidiasutuste Eesti filiaalid (edaspidi ühiselt nimetatud „pangad”) ning mis aitavad kaasa üksteise mõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile ning usaldusväärse pangandussüsteemi toimimise ja hea maine kindlustamisele.

„Hea pangandustava” avaldamisega soovivad pangad rõhutada heade tavade ja ärieetika olulisust ning teavitada kliente, töötajaid ja teisi huvigruppe pankade järgitavatest hea pangandustava põhimõtetest.

„Hea pangandustava” on heaks kiidetud Eesti Pangaliidu (edaspidi nimetatud Pangaliit) juhatuse poolt. Pangaliidu juhatus täiendab ja ajakohastab „Head pangandustava” vastavalt vajadusele, muuhulgas tulenevalt muutustest panganduses ning ümbritsevas majandus- ja õiguskeskkonnas.

Panga tegevuse korraldamine

Pangad korraldavad oma tegevust läbipaistvalt ja vastutustundlikult ning tagavad, et pangatöötajad on oma tööks sobivad ja piisava väljaõppega ning et nende tegevus on piisavalt kontrollitud, juhendatud ja juhitud.

Tegevuse korraldamisel lähtuvad pangad seadustest, teistest normatiivaktidest, oma sise-eeskirjadest ning panga ja kliendi vahelistest lepingutest ning tagavad, et kõik pangatöötajad neist piisavalt teadlikud oleksid, et oma tööd nõuetekohaselt teha, ja järgiksid neid nõutava hoolsuse ja korrektsusega.

Pangaliit ja pangad väärtustavad õigusnormidega reguleerimata küsimuste lahendamist iseregulatsiooni korras.

Vajadusel kehtestab Pangaliit pangandusvaldkonda puudutavaid täpsustavaid juhiseid ja standardeid.

Pangad täidavad Euroopa Pangandusföderatsiooni (EBF) ja Euroopa Panganduskomitee (EBIC) soovituslikke tegevusjuhiseid, millega Pangaliit on otsustanud ühineda.

Pangad ja ühiskond

Pangad käituvad jätkusuutlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult.

Pankadel on nulltolerants rahapesu ja terrorismi rahastamise ning finantssanktsioonidest kõrvalehoidmise suhtes, tagades seeläbi finantskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.

Pankadele on usaldusväärsuse tagamiseks oluline rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine.

Pangad soodustavad Eesti ühiskonna positiivset arengut ning panustavad Eesti majanduse kasvu.

Pangad ja Pangaliit toetavad turuosaliste professionaalsuse ja klientide finantsalase kirjaoskuse ja hariduse arendamist.

Pangad avalikustavad oma dividendipoliitika oma veebilehel.

II Pankadevahelised suhted

Pangad peavad omavahelises suhtlemises ja ärisuhetes kinni korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise põhimõtetest. See tähendab, et pangad täidavad sõlmitud kokkulepetest tulenevaid kohustusi, tagavad omavahel vahetatava teabe adekvaatsuse ega tee selliseid arvamusavaldusi, mis võivad teise panga kohta negatiivsete järelduste tegemist põhjustada.

Konkurents

Pangad peavad ärisuhetes kinni ausa konkurentsi põhimõttest ning rakendavad konkurendi edestamiseks ainult seaduslikke ja eetilisi vahendeid.

Pangad hoiduvad keelatud ning konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega kokkulepete sõlmimisest.

Avalikkuse teavitamine

Pangad annavad oma tegevuse kohta tõest, selget ja piisavat teavet.

Pangad järgivad üldtunnustatud turunduspõhimõtteid. Reklaamides annavad pangad ausa ja tõese pildi oma tegevustest ning teenustest. Pangad ei kasuta reklaamides tegelikkusele mittevastavat informatsiooni ega halvusta konkurente.

Pangad ja poliitika

Pangad ei toeta poliitilisi liikumisi – erakondi või teisi oma olemuselt poliitilisi organisatsioone.

„Hea pangandustava” järgimise kontroll

Pangaliit eeldab, et kõik Pangaliidu liikmed juhinduvad oma tegevuses „Heast pangandustavast”.

Pangaliidu juhatus annab hinnangu liikmespankade poolt tõstatatud juhtumitele, mida võib käsitleda „Hea pangandustava” eiramisena.

Pank, mis läheb teadlikult või hooletusest „Hea pangandustavaga” vastuollu, teeb kahju nii iseenda kui ka kogu pangandussektori mainele. „Hea pangandustava” rikkumise korral võib Pangaliit võtta kasutusele sobivaid meetmeid. Raskete ja korduvate rikkumise korral võib kaasneda ka Pangaliidu liikmete nimekirjast välja arvamine.

III Panga ja kliendi vahelised suhted

Usaldus

Kliendi ja panga vaheliste suhete aluseks on vastastikune korrektsus, ausus ja usaldus.

Pangateenuste osutamisel arvestavad pangatöötajad kõikide osapoolte seaduslikke huve.

Riskipõhist lähenemist rakendades on pankadel õigus otsustada, milliseid kliendi ja vara päritolu tuvastamise põhimõtteid rakendada. Seejuures on pankadel õigus määratleda kliendi esitatava teabe ulatus ja sisu. Pankadel on õigus keelduda ärisuhte loomisest ja tehingute tegemisest ning ärisuhe lõpetada riskipõhisele lähenemisele tuginedes.

Pangatöötajad ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega otseselt või kaudselt kompromiteerida kliendi ja panga vahelist

usaldust. Pangatöötajad on kohustatud haldama nende kätte usaldatud varasid professionaalsel ja usaldusväärsel viisil.

Huvide konflikti vältimine

Pangad kehtestavad eetikareeglid ja huvide konfliktide vältimise põhimõtted ning tagavad nende kooskõla õigusnormide ja hea tavaga ning kontrollivad nende täitmist oma töötajate poolt. Kui huvide konflikti olukorda pole võimalik vältida, siis pangad tagavad, et see saab piisaval määral maandatud.

Pangad rakendavad vajalikud meetmed, et pangatöötajate isiklikud huvid ei mõjutaks nende tööalaseid otsuseid. Pangatöötajad ei tohi osaleda küsimuste lahendamisel, mis on seotud nende endi või nendega lähedalt seotud füüsiliste või juriidiliste isikute majanduslike huvidega.

Pangatöötajad ei tohi enda või panga nimel võtta vastu kingitusi ega õhutada klienti selliste kingituste andmisele, mida saab seaduse või eetikanormide kohaselt tõlgendada altkäemaksuna.

Turvalisus

Kliendi vara säilitamine on pankade jaoks olulise tähtsusega, mistõttu rakendatakse ja arendatakse nii füüsilise-, kui infotehnoloogilise turvalisuse meetmeid igapäevase hoolsusega.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvahelise sanktsiooni rakendamise
eesmärgil võivad pangad keelduda potentsiaalse kliendiga lepingulistesse suhetesse astumisest või klienditehingute sooritamisest.

Kliendi õigus valida panka ja pangateenust

Kliendil on õigus valida pankade ja nende pakutavate erinevate pangateenuste vahel.

Klientide teavitamine

Pangad tagavad, et kliendile oleks igal hetkel kättesaadav teave pakutavate peamiste pangateenuste, teenustasude ja hoiuse intressimäärade kohta. Nimetatud teave peab olema esitatud lihtsalt ja arusaadavalt igas pangakontoris ning pankade kodulehtedel. Teavet muude pangateenuste tingimuste kohta annavad pangad kliendi nõudmisel.

Pangad panustavad omapoolselt, et teave pangateenuste tasude ja hoiuse intressimäärade kohta oleks kättesaadav viisil, mis annaks kliendile võimaluse võrrelda erinevate pankade sarnaseid teenuseid.

Teabe edastamisel järgivad pangad lisaks seaduses toodud nõuetele ka pädevate ametiasutuste poolt kehtestatud täiendavaid juhiseid.

Pankade poolt tarbijatele suunatud laenutoodete reklaamid on vastutustundlikud, tasakaalustatud ja ei kutsu tarbijaid üles vastutustundetute finantsotsuste tegemisele.

Klientide nõustamine

Pangad nõustavad oma kliente lähtudes igast konkreetsest juhust, kliendi vajadustest ja tema majanduslikust olukorrast. Pangad annavad oma kliendile piisavat ja professionaalset teavet, sh toovad välja konkreetse pangateenuse kasutamisega seotud riskid.

Laenusuhete loomisel käitub pank vastutustundlikult ja aitab kaasa tingimuste loomisele, et klient saaks hinnata võetava laenu- või krediidisuhte sobivust isikliku laenuhuviga,
finantsolukorraga ja hinnata laenamisega kaasnevaid riske.

Kaebuste lahendamine

Pangad püüavad kliendiga suhtlemisel konfliktiolukordi vältida ja ennetada. Kui erimeelsused siiski tekivad, eelistavad pangad neid võimaluse korral lahendada kohtuväliselt, vastastikkuse ärakuulamise ja mõistmise õhkkonnas.

Pangad kehtestavad sise-eeskirjad klientide kaebuste esitamise, nende läbivaatamise korra ja tähtaegade kohta. Kaebuste läbivaatamise ja neile vastamise tähtajad peavad olema mõistlikud. Pangad tagavad, et kõik klientidega suhtlevad pangatöötajad on nimetatud sise-eeskirjadest teadlikud.

Pangad tagavad, et kaebuste lahendamise põhimõtted on kliendile kättesaadavad. Pangatöötajad osutavad kaebuse lahendamisel kliendile igakülgset abi.

Pangad tagavad, et kliendile on kättesaadav teave selle kohta, kuhu klient saab kohtuvälise lahenduse leidmiseks pöörduda, juhul kui kaebuse pangasisese menetlemise tulemus teda ei rahulda.

Pangaliit ei lahenda panga ja kliendi vahelisi vaidlusi.

Pangasaladus

Pangasaladusena käsitatakse kogu teavet ja hinnanguid, mis on pangale teatavaks saanud tema või teise panga kliendi kohta. Pangad rakendavad kliendisuhte käigus pangasaladuse kaitseks tõhusaid meetmeid lähtudes rangetest konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Pangad tagavad, et pangasaladus on pangasiseselt kättesaadav ainult seda oma töös vajavatele pangatöötajatele.

Pangad avaldavad kolmandatele isikutele pangasaladust ainult kliendi loal või seaduses sätestatud juhtudel.

IV „Hea pangandustava” kinnitamine

„Hea pangandustava” on Pangaliidu juhatuse poolt vastu võetud 1996. aastal ning ajakohastatud 2011. ja 2017. aastal.